top of page
SLH stránka  (7).png

 Esejistická súťaž 

 sv. Tomáša Morusa 

SLH stránka  (6).png

Inštitút Ladislava Hanusa uskutočnil prvý ročník esejistickej súťaže sv. Tomáša Morusa v morálnej, politickej a právnej teórii pre študentov univerzít, mladých absolventov a akademikov do 30 rokov.

Téma 2023

Téma 2023

Registrované partnerstvá na Európskom súde pre ľudské práva

možnosti (a limity) konzervatívnej odpovede na rozsudky ESĽP (Fedotova, Buhuceanu)

fedotova.jpg

V januári 2023 rozhodol Európsky súd pre ľudské práva v prípade Fedotova a ostatní proti Rusku o tom, že Rusko porušuje práva svojich občanov, ak im neumožňuje úradne uzavrieť homosexuálne zväzky. Porušuje tým údajne článok 8 Dohovoru o ľudských právach Rady Európy z roku 1950 o práve na rešpektovanie súkromného a rodinného života.


Koncom mája 2023 rozhodol ESĽP v prípade Buhuceanu a ostatní proti Rumunsku, nadväzujúc na sťažnosti podané 21 pármi rovnakého pohlavia v rokoch 2019 a 2020, taktiež o porušovaní práv párov rovnakého pohlavia odmietaním legálne uznať tieto zväzky. Súd sa v prípade Rumunska taktiež opieral o už spomínaný článok Dohovoru, avšak aj o judikát Fedotova a i. vs. Rusko.

Napíš akademickú esej

Téma 2023

Napíš akademickú esej, v ktorej zanalyzuješ a kriticky zhodnotíš rozhodnutia ESĽP a navrhneš právne presvedčivé riešenie.

Kto sa môže prihlásiť do súťaže?

Súťaže sa môže zúčastniť každý študent stredoškolského, vysokoškolského alebo doktorandského štúdia alebo mladý absolvent do 30 rokov. Vek 30 rokov nesmie byť presiahnutý k 15. novembru 2023.

Aké sú formálne náležitosti eseje?

Akademická esej musí byť napísaná v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa týkať výlučne vyhlásenej témy a jej rozsah musí byť v rozmedzí 1500 – 2000 slov. Musí ísť o dosiaľ nepublikovanú autorskú prácu. Uchádzači, ktorí odošlú esej na inú ako vyhlásenú tému, nedodržia stanovený rozsah práce, odošlú nekompletné údaje alebo nahrajú esej oneskorene, nebudú zaradení do súťaže. Viac o tom, čo presne akademická esej je a aké sú kritériá hodnotenia nájdeš nižšie.

Dokedy je možné prihlásiť sa?

Súťaž bude spustená 1. septembra 2023. Esej je možné nahrať najneskôr 31.10.2023. do 23:59 prostredníctvom formuláru na webstránke. Eseje musia byť nahraté vo formáte .doc/.docx alebo .pdf.

Ako bude prebiehať hodnotenie esejí?

Porota nebude mať pri hodnotení vedomosť o identite autora. Hodnotenie esejí bude prebiehať v dvoch kolách. V prvom kole budú vyradené predovšetkým tie eseje, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené formálne náležitosti či iné významné kritériá. Všetky eseje, ktoré úspešne prejdú prvým kolom, postúpia do druhého kola. Z týchto budú vybrané tie, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach. Autori esejí, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach, budú požiadaní, aby predložili porote doklad o štúdiu (v prípade, že pôjde o študentov). Všetci uchádzači zaslaním článkov do súťaže zároveň vyslovujú súhlas s ich publikovaním a uvedením ich mien ako autorov článkov jednak na webe Inštitútu Ladislava Hanusa, prípadne v partnerských médiách. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo nevyhlásiť výhercov a neudeliť ceny v prípade, že súťažné práce nebudú podľa poroty dosahovať požadovanú úroveň.

Ceny

Finalisti súťaže boli pozvaní na medzinárodnú konzervatívnu právnickú konferenciu, ktorá sa uskutočnila 15. novembra 2023 na PF UK a ktorej organizátorom boli ILH a PF UK.

 

Na tejto konferencii boli vyhlásení víťazi súťaže.

1. cena

1 000 €

2. cena

700 €

3. cena

500 €

Porota

Picture Tomas Lalik.jpg

Tomáš Lalík

prof. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD., Právnická fakulta UK

tomáš lysina.jpg

Tomáš Lysina

JUDr. Tomáš Lysina, PhD., LL.M., Nadácia Fides et Ratio

LOGO_Fides-et-Ratio-or-500.png
Boris Bartho.jpeg

Boris Bartho

Mag.iur. Boris Bartho

Fachhochschule Wiener Neudstadt, University of Applied Sciences (AT)

Nahraj esej

Nahraj svoju esej

Prijímanie esejí v rámci prvého ročníka esejistickej súťaže sv. Tomáša Morusa sme uzavreli 31. 10. 2023.

bottom of page