top of page

Identifikovanie a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Spoločenstvo Ladislava Hanusa so sídlom Pavlovova 20, 821 08  Bratislava, IČO: 31817904 je dobrovoľným a neziskovým záujmovým združením fyzických osôb (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Osobou poverenou dohľadom nad ochranou osobných údajov (ďalej aj „OÚ“) je sú zamestnanci kancelárie SLH. V prípade, ak máte otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov, príp. iné otázky týkajúce sa osobných údajov nás môžete kontaktovať elektronicky (kancelaria@slh.sk) príp. ich zaslať písomne listom zaslaným na adresu nášho sídla.

SLH nevykonáva transfer osobných údajov, ktorých je prevádzkovateľom, do tretích krajín.

GDPR

 1. Informácia o ochrane osobných údajov

Právny základ spracovania OÚ

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s právnym poriadkom SR, najmä v súlade s nižšie uvedenými všeobecne záväznými právnymi predpismi:

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov,

 • Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov;

 • Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby

 • Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.

Všeobecne záväzné právne predpisy neupravujú len naše oprávnenie spracúvať osobné údaje, ale aj povinnosť Dotknutých osôb (ďalej „DO“) poskytnúť svoje osobné údaje.

Účely spracovania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom je:

 • Evidencia členov,

 • Evidencia dobrovoľníkov,

 • Evidencia donorov,

 • Napĺňanie poslania CVXSLH:

  • Organizácia akademických kurzov a programov;

 • Zasielanie noviniek emailom,

 • Propagácia služieb, dobrého mena a povesti prevádzkovateľa.

Rozsah spracúvaných osobných údajov

Spoločenstvo SLH pri svojej činnosti spracúva osobné údaje dotknutých osôb (ďalej aj „DO”. Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných OÚ, je určený právnymi predpismi alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje spracúvame v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. OÚ získavame od DO prostredníctvom prihlasovacieho formulára na akademické kurzy a z registračného formulára na program SLH. Ďalej OÚ získavame prostredníctvom prihlásenia DO na odber noviniek SLH.

Pri poskytovaní svojich služieb spracúvame najmä nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Údaje o totožnosti a kontaktné údaje: najmä titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktné tel. číslo, adresa elektronickej pošty. V prípade fyzickej osoby - podnikateľa spracúvame aj názov firmy, adresu miesta podnikania, IČO, DIČ, kontaktné tel. číslo, adresu elektronickej pošty;

 • Údaje v rozsahu registračného formulára: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, kontaktné tel. číslo, adresa elektronickej pošty, pracovné zaradenie (študent/pracujúci), stupeň znalosti anglického jazyka;

 • Údaje v rozsahu prihlasovacieho formulára na kurz: meno, priezvisko, kontaktné tel. číslo, adresa elektronickej pošty, pracovné zaradenie (študent/pracujúci).

Uvedenie tretích strán, ktoré sú prijímateľmi OÚ s odôvodnením

Osobné údaje klienta a DO budú sprístupnené alebo poskytnuté len tým tretím osobám, resp. príjemcom, o ktorých to určuje GDPR (General Data Protection Regulation), Zákon o ochrane osobných údajov (ďalej aj „ZOOÚ”), iný všeobecne záväzný právny predpis, priamo vykonateľný právne záväzný akt EÚ alebo medzinárodná zmluva, ktorou je SR viazaná a iným oprávneným subjektom vyplývajúcim z legislatívy SR.

Sprostredkovatelia spoločnosti:

 • Zmluvný partner poskytujúci hosting,

 • Účtovná kancelária,

 • Google Írsko,

 • Výkonný riaditeľ.

Retenčné doby a spôsoby ich určenia

Doba spracúvania a archivácie osobných údajov člena Spoločenstva Ladislava Hanusa je stanovená platnými právnymi predpismi alebo súhlasom účastníka so spracovaním osobných údajov.

Osobné údaje uchovávame počas trvania členstva v SLH. Osobné údaje účastníkov kurzov sa uchovávajú len po dobu trvania akademického kurzu, následne sú archivované na dobu troch rokov. Uchovávanie ostatných osobných údajov sa riadi platnou legislatívou.

Uplatnenie práva DO

Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 • Písomne a z obsahu žiadosti musí vyplývať, že si uplatňuje svoje právo. Žiadosť podaná elektronickou poštou musí byť doručená aj písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

 • Prostredníctvom emailu na zodpovednú osobu prevádzkovateľa.

Žiadosť DO vybavíme v lehote 30 dní odo dňa prijatia písomnej žiadosti. V niektorých osobitných prípadoch môže byť na preskúmanie žiadosti potrebná dlhšia lehota. Takéto žiadosti vybavíme v lehote 60 dní odo dňa prijatia písomnej žiadosti a Dotknutú osobu budeme písomne informovať o uplatnení dlhšej lehoty.

Dotknutá osoba má tiež právo obrátiť sa so svojou žiadosťou priamo na Úrad na ochranu osobných údajov (ochrana@pdp.gov.sk). Všetky práva dotknutej osoby nájdete v Nariadení GDPR čl. 12 a nasl. Nariadenia a v § 19 a nasl. ZOOÚ.

Spôsoby spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb vykonávame:

 • Prostredníctvom informačných systémov (MS Office, Google Documents), ktoré slúžia na získavania, správu a archiváciu zmluvnej a súvisiacej dokumentácie dotknutej osoby. 

Ďalej prostredníctvom internetových stránok (najmä www.slh.sk) môže dochádzať k získavaniu osobných údajov.

Bezpečnostné opatrenia

Za účelom ochrany osobných údajov účastníkov kurzov a členov Spoločenstva SLH implementuje bezpečnostné opatrenia. Tieto opatrenia sú rovnako aplikované na procesy zberu informácií, ich ukladania, spracúvania a likvidácie a zameriavajú sa na ochranu osobných údajov účastníkov a členov pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania.

Bezpečnosť osobných údajov je zabezpečená prijatými technickými, organizačnými a personálnymi opatreniami, ktoré zodpovedajú spôsobu spracúvania osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané s použitím manuálnych, ako aj automatizovaných prostriedkov spracúvania údajov, v rámci informačných systémov a sú zabezpečené a chránené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a predpismi o ochrane osobných údajov.

SLH má implementované bezpečnostné opatrenia v súlade s dobrou praxou v oblasti informačnej bezpečnosti (napr. Riadenie prístupových práv, zálohovanie dát, atď.). Organizácia nie je povinná dokumentovať opatrenia na základe výnimky podľa čl. 30 ods. 5 GDPR.

SLH uchováva a chráni osobné údaje týkajúce sa účastníkov a členov po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. Osobné údaje, na ktoré už vypršalo oprávnenie ich spracúvať a uchovávať, sa vymazávajú.

Získané alebo spracúvané osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu osobných údajov do členských štátov Európskej únie, a tiež do štátov, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany, a to v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov. 

bottom of page