top of page

Predsedníctvo

Najvyšší orgán, ktorý pri dôležitých rozhodnutiach ideovo a strategicky riadi spoločenstvo. Spomedzi seba volí predsedu, ktorým je od roku 2012 Juraj Šúst.

DSC_2617.jpg
Juraj
Šúst

3. semester

študoval filozofiu na Trnavskej univerzite, kde získal až doktorský titul. Juraj Šúst je predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa a okrem toho je publicistom a aktívnym proliferom. Je hlavným dramaturgom našich akademických festivalov, moderuje viaceré semináre formačno-akademických programov. Vystupuje v diskusnej relácii Reflektor na rádiu Devín. Juraj je predsedom SLH od akademického roku 2012/2013.

DSC_2622.jpg
Boris
Bartho

6. semester

Vyštudoval právo na Viedenskej univerzite a pracuje ako odborný asistent na Vysokej škole vo Wiener Neustadt. Špecializuje sa na Európske právo, právnu filozofiu a cirkevné dejiny. Takisto sa venuje dianiu v katolíckej cirkvi. V predsedníctve sa stará o duchovný rozvoj a je takisto členom dramaturgického tímu BHD a KHD. Boris je členom predsedníctva od roku 2012. Pán Bartho je členom rytierskeho rádu.

DSC_2612.jpg
Jozef
Filko

14. semester

DSC_2620.jpg
Filip
Tomek

KAN 1

Vyštudoval farmáciu na farmaceutickej fakulte UK v Bratislave a pracuje v lekárni u Milosrdných bratov v Bratislave. V predsedníctve má na starosti vzťahy s kolegiom, manažovanie predsedníctva. Člen predsedníctva je od roku 2019. Jeho záľubou je najmä turistika, ale aj dopravné prostriedky, najmä lanovky

Čestná rada

Tvoria ju zakladatelia SLH a významné osobnosti kresťanského, kultúrneho a spoločenského života.

František Mikloško.jpg
František
Mikloško

Vyštudoval odbor Matematika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. V rokoch 1971 až 1983 pracoval v Ústave technickej kybernetiky SAV. Pán Mikloško dosiahol doktorský titul. Pred rokom 1989 bol disidentom, členom podzemnej cirkvi na Slovensku. Patril k organizátorom pokojnej manifestácie veriacich za náboženskú a občiansku slobodu v roku 1988, známej ako Sviečková manifestácia. V novembri 1989 stal členom Verejnosti proti násiliu. Za svoje zásluhy k pádu totality bol vyznamenaný Radom Ľudovíta Štúra I. triedy. V rokoch 1990 - 1992 bol predsedom Slovenskej národnej rady.

Martin_Luterán.jpg
Martin
Luterán

Vyštudoval právo na Univerzite Komenského a právnu filozofiu na Oxforde, kde získal aj doktorský titul. Vo svojom výskume sa tam venoval okrem iného vzťahu práva a morálky, obzvlášť v kontexte ľudských práv. Martin v roku 2002 založil SLH a dnes je rektorom Kolégia Antona Neuwirtha. V Kolégiu už viac ako desať rokov študujú generácie mladých ľudí, ktorí okrem klasického vzdelávania dostávajú aj priestor na rozvíjanie svojich hodnôt. Tento projekt sa rozrástol aj do základoškolskej vzdelávacej skupiny - Citadela, voľnočasového programu pre stredoškolákov - Akadémia Veľkých diel.

Monika_Klobusicka.original.png
Monika Klobušická

Monika Klobušická vyštudovala politológiu na Trnavskej univerzite a právo na Bratislavskej vysokej škole práva (súčasť Paneurópskej vysokej školy). V štátnom sektore pracovala na tlačovom oddelení Ministerstva spravodlivosti a ako riaditeľka tlačového oddelenia Ministerstva vnútra, kde bola zodpovedná za celkovú stratégiu a komunikáciu inštitúcie.

Je spoluzakladateľkou agentúry Devon Communication, v ktorej pôsobí od roku 2011. Monika je spoluzakladateľkou Spoločenstva Ladislava Hanusa.

anna záborská.jpg
Anna
Záborská

Anna Záborská vyštudovala medicínu a dlhoročne pôsobila ako lekárka. Svoje pôsobenie v najvyššej politike začala v roku 1998, keď sa stala poslankyňou Národnej rady a túto funkciu vykonávala až do roku 2004. V období rokov 2004 - 2019 bola poslankyňou Európskeho parlamentu, v rokoch 2004 až 2009 dokonca predsedníčkou Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví. V roku 2020 bola znovu zvolená do Národnej rady. Angažuje sa aj ako ľudskoprávna aktivistka, je spoluzakladateľkou a členkou predsedníctva slovenskej prolife organizácie Fórum života

palko.original.jpg
Vladimír
Palko

Vyštudoval matematiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského, kde aj dlhé roky vyučoval. Takisto pôsobil na Ústave technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied, v roku 1996 získal docentský titul. Pán Palko bol jedným z najvýznamnejších predstaviteľov kresťanskej demokracie na Slovensku. Bol poslancom Národnej rady vo volebných obdobiach 1998 - 2002 a 2006 - 2010. V rokoch 2002 - 2006 vykonával funkciu ministra vnútra. Je autorom vysoko predávanej knihy Levy prichádzajú.

Vladimír Palko je komentátorom pre internetový denník Štandard.

1-Martin-Strbak.original.jpg
opát Ambróz Martin Štrák

je jediným na Slovensku aktívnym opátom. Študoval na Konzervatóriu v Košiciach, neskôr katolícku teológiu na Slovensku aj vo Viedni. V roku 1991 vstúpil do rehole premonštrátov a o 6 rokov neskôr bol vysvätený za kňaza. V roku 2009 bol zvolený za opáta. Pôsobil ako učiteľ hudby na konzervatóriu aj na Univerzite Komenského. V roku 2015 bol vymenovaný za profesora v odbore katolícka teológia. Je riaditeľom Premonštrátskeho gymnázia v Košiciach.

ján šimulčík.jpg
Ján
Šimulčík

Vyštudoval bioinžinierstvo a učiteľstvo. Počas rokov 1986-1989 sa zúčastňoval na aktivitách slovenskej podzemnej. Okrem iného vylepoval plagáty, ktoré informovali o konaní Sviečkovej manifestácie. Na Katedre slovenských dejín Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského absolvoval doktorantské a rigorózne štúdium. Publikoval viacero vedeckých štúdií a popularizačných článkov a je autorom viacerých kníh. Venuje sa problematike slovenskej podzemnej cirkvi v totalitnom štáte. Je zakladateľ portálu www.samizdat.sk

Moderátori

Spoznajte niektorých zo vzácnych ľudí, ktorí vás budú sprevádzať počas formačno-akademického programu.

Žofia Majdeková.jpg
Žofia
Majdeková

V súčasnosti pracuje v Radu pre rozpočtovú zodpovednosť, vo voľnom čase hrá na priečnej flaute, maľuje, spieva v gréckokatolíckom zbore, prechádza sa v prírode. Žofia bola prvou výkonnou riaditeľkou Spoločenstva Ladislava Hanusa. V našom spoločenstve vedie seminár o Ladislavovi Hanusovi a konzultuje akademické eseje študentov formačno-akademických programov k "ženskej otázke", kultúre, umeniu, kontemplatívnemu životu "vo svete" a k aktuálnym spoločenským výzvam.

DSC_2617.jpg
Juraj
Šúst

študoval filozofiu na Trnavskej univerzite, kde získal až doktorský titul. Juraj je predsedom SLH a okrem toho publicistom a aktívnym proliferom. Je hlavným dramaturgom našich akademických festivalov, moderuje viaceré semináre formačno-akademických programov. Vystupuje v diskusnej relácii Reflektor na rádiu Devín.

Samuel Trizuljak.jpg
Samuel
Trizuljak

Bakalárske štúdium politických vied absolvoval v Heidelbergu a v Cambridgei, magisterské z dejín na Oxforde. Samuel je takisto absolventom Kolégia Antona Neuwirtha. Posledné roky pracoval ako politický poradca v Národnej rade SR, resp. na Ministerstve obrany SR. Aktuálne pôsobí ako interný doktorand na Univerzite Karlovej v Prahe. Vo svojom výskume sa venuje dejinám katolíckeho politického myslenia v 20. storočí. V našom spoločenstve zúročuje svoje historické vzdelanie a vedie akademické semináre z oblasti dejín.

Michal_Cop.original.jpg
Michal
ČOP

Pracuje v Kolégiu Antona Neuwirtha, kde má na starosti stredoškolské kolégiá. Takisto píše pre denníka Štandard. Je spoludramaturgom festivalu Košické Hanusove dni a v našom spoločenstve vydal publikáciu Cirkev a peniaze o financovaní cirkvi. Michal vedie viaceré semináre pre košický semestrálny formačno-akademický program. 

headline%20(1)_edited.jpg
Patrik
Daniška

Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Bol zakladajúcim členom občianskeho združenia Fórum života, v súčasnosti pracuje ako predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z. (HFI). Patrik sa dlhodobo venuje ochrane života, rodiny a slobody. Seminár o týchto témach moderuje aj v SLH.

Monika_Klobusicka.original.png
Monika Klobušická

Monika Klobušická vyštudovala politológiu na Trnavskej univerzite a právo na Bratislavskej vysokej škole práva. V štátnom sektore pracovala na tlačovom oddelení Ministerstva spravodlivosti SR a ako riaditeľka tlačového oddelenia Ministerstva vnútra SR, kde bola zodpovedná za celkovú stratégiu a komunikáciu inštitúcie. Monika je členkou čestnej rady SLH, okrem iného aj preto, že bola jednou zo spoluzakladateliek SLH. Založeniu SLH výrazne prispel aj Anton Neuwirth a práve o tomto veľkom mužovi vedie Monika seminár. je členkou .

o. Pavol Hrabovecky.JPEG
Pavol
Hrabovecký

Od roku 2009 je kňazom Košickej arcidiecézy. Po postgraduálnych štúdiách teológie na Catholic University of America vo Washingtone a Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského v Ríme prednáša fundamentálnu teológiu na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach. Od roku 2019 je jej prodekanom. Venuje sa aj štúdiu anglických spisovateľov G.K. Chestertona, J.R.R. Tolkiena a teológa J. H. Newmana. S veľkou vďačnosťou môžeme napísať, že myšlienky niektorých z týchto veľkých autorov preberá aj na našich seminároch v košickom semestri.

DSC_2622.jpg
Boris
Bartho

Vyštudoval právo na Viedenskej univerzite a pracuje ako odborný asistent na Vysokej škole vo Wiener Neustadt. Boris je členom predsedníctva SLH. Špecializuje sa na Európske právo, právnu filozofiu a cirkevné dejiny. Takisto sa venuje dianiu v katolíckej cirkvi. V SLH programoch už dlhodobo vedie seminár o prirodzenom zákone.

bottom of page