Prihlasovanie do formačno-akademického programu SLH v Brne je otvorené. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom tohto elektronického formuláru do 3. októbra 2018. Kurz začína 15. októbra 2018.

Pre koho je program určený?

Pre vysokoškolákov a mladých absolventov, ktorí sa neboja čeliť vlastným pochybnostiam o tom, kto sú a čomu ako kresťania veria. Zároveň chcú lepšie čeliť námietkam voči kresťanstvu zvonku. Chcú sa kriticky zamyslieť nad spoločnosťou, Cirkvou a svojím miestom vo svete. Neboja sa zabŕdnuť do filozofie a začítať sa do veľkých postáv kresťanskej tradície, aby tak mohli lepšie porozumieť svojej viere a nanovo ju prežiť v spoločenstve podobne zmýšľajúcich ľudí.

Cieľom je integrovať vieru do každej oblasti svojho života a nebáť sa ohlasovať Krista tam, kde mlčanie o viere je najrozšírenejšie: v politike, kultúre, médiách, profesionálnom živote a intelektuálnej sfére spoločnosti.

Preto hľadáme budúcich či súčasných novinárov, umelcov, lekárov, učiteľov, politikov, informatikov, podnikateľov či ľudí z iných profesií, ochotných nechať formovať svoju myseľ a srdce hodnotami, ktoré nie sú spomienkou na minulosť, ale veľmi živou a skutočnou realitou. Tak sa chceme stať kreatívnou menšinou, ktorá bude viesť dialóg so súčasným svetom a pretvárať slovenskú spoločnosť podľa hodnôt evanjelia.

Čo ti ponúkame?

Ročný formačno-akademický program rozdelený na tri časti:

 • VIDIEŤSpoznať seba a svoju vieru.
  • Prečíťaš texty cirkevných otcov, pápežov, súčasných teológov a iných zaujímavých mysliteľov a budeš o nich diskutovať.
  • Zažiješ spoločenstvo pri spoločnej modlitbe, eucharistii, adorácii, či priateľskom rozhovore pri pive.
 • HODNOTIŤDiskutovať so súčasnou spoločnosťou.
  • Prečítaš texty najvýznamnejších súčasných sekulárnych aj kresťanských autorov.
  • Budeš sa učiť artikulovať svoje názory a viesť dialóg so súčasným svetom prostredníctvom diskusie, písania esejí a blogov
 • KONAŤAko integrovať evanjeliové hodnoty do života.
  • Stretneš sa so zaujímavými osobnosťami – kresťanmi, ktorí už sú aktívni vo verejnom živote.
  • Svojím vlastným projektom budeš participovať na príprave a realizácii jedinečného akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni.
  • Budeš mať možnosť začleniť sa do existujúceho spoločenstva SLH.

Ako to funguje

Deadline na poslanie prihlášky je 3. október 2018. Na základe osobného stretnutia, ktoré sa uskutoční 8. októbra 2018 v čase od 17:00 do 21:00 vyberieme 12 účastníkov.

 1. semester (október až január)
 • Akademický semester trvá 10 týždňov. Úvodné stretnutie bude 15. októbra 2018 . Stretnutia sa spravidla konajú vždy v pondelok 17:30 – 21:30. Skladajú sa z dvoch seminárov (diskusia o dvoch textoch). Medzi seminármi je priestor na spoločnú večeru a neformálnu diskusiu účastníkov. Program začína aj končí modlitbou. Viac info v kalendári.
 • Začiatkom semestra sa uskutoční prvá spoločná teambuildingová víkendovka.
 • Každý týždeň je potrebné pripraviť sa na diskusie prečítaním cca 50 – 80 strán textu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Seminár prebieha formou moderovanej diskusie pod vedením lektorov SLH.
 • V januári účastníci odovzdávajú argumentačnú esej (1000 slov) písanú pod vedením tútora a vo februári prebiehajú ich ústne obhajoby.
 1. semester (február až jún)
 • Druhý semester bude rozdelení do troch časti.
 1. Akademická časť bude uzavretá seminármi na témy života kresťanského spoločenstva.
 2. Na kolokviách účastníci programu stretnú inšpiratívnych kresťanov, ktorí už sú aktívni vo verejnom živote na Slovensku a budú s nimi môcť diskutovať o aktuálnych výzvach pre našu spoločnosť.
 3. Spoločne sa budeme podieľať na tvorbe a realizácii jedinečného kultúrno-akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni.
 • Súčasťou druhého semestra je aj publikovanie blogu, v ktorom účastníci kriticky zareagujú na aktuálnu spoločenskú výzvu.

Program bude ukončený slávnostnou promóciou, ktorou sa účastníci programu stanú členmi Spoločenstva Hanusa.

Cena programu je 95 EUR / semester pre študentov vysokých škôl a 175 EUR / semester pre mladých pracujúcich. Platí sa vždy na začiatku každého semestra. Nechceme, aby cena bola pre niekoho prekážkou prihlásiť sa do kurzu, preto ak by ste nemohli uhradiť vyššie uvedenú sumu, neváhajte nás kontaktovať. Zvyšok nákladov, ktoré sú v skutočnosti omnoho vyššie pokrývajú donori Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Ako sa prihlásiť?

Prihlasovať sa môžete prostredníctvom elektronického formuláru do 3.10.2018 (vrátane, do 23:59):

Prihlášku je potrebné odoslať s tromi prílohami:

 • štrukturovaný životopis
 • motivačný list v anglickom jazyku
 • esej na jednu z troch určených tém

Máte otázky k programu?

Ján Štofka, výkonný riaditeľ SLH, jan.stofka@slh.sk

FAQ (najčastejšie kladené otázky) o semestrálnom programe