Hanusov Inštitút

ŠTÚDIE

Cirkev a peniaze.

Ako spravodlivo nastaviť systém financovania cirkví a náboženských spoločností na Slovensku.

Autor: Michal Čop

Na stiahnutie: Cirkev a peniaze_štúdia_Hanusov Inštitút

Abstrakt:

Cieľom štúdie je nájsť vhodný model financovania cirkví a náboženských spoločností (CaNS) na Slovensku. Štúdia v prvej časti ozrejmuje, aká je momentálna situácia v oblasti financovania cirkví na Slovensku a jej základné problémy, ktorými sú zastaranosť, neexistujúci jasne stanovený kľúč a absencia medzinárodnej zmluvy, ktorá by financovanie zabezpečovala. Všetky tieto problémy spôsobujú, že na financovanie CaNS môžu mať neprimeraný vplyv politici. Aby sa tento problém odstránil štúdia skúma, aký model financovania CaNS by bol najvhodnejší pre zavedenie na Slovensku a zároveň predstavuje štyri základné modely (model priameho financovania cirkví štátom, asignačný model, model darov a zbierok a model cirkevnej dane), prostredníctvom ktorých sú financované cirkvi v iných krajinách. Ďalej pomocou prieskumu verejnej mienky zisťuje, ktorý z nich vnímajú obyvatelia Slovenska ako najviac a najmenej prijateľný. Výsledky prieskumu ukazujú, že obyvateľom Slovenska by sa najviac pozdával asignačný model. Naopak, za najmenej prijateľný považujú model cirkevnej dane. Štúdia následne skúma, čo by prakticky spôsobilo, ak by boli jednotlivé modely financovania CaNS zavedené na Slovensku, teda najmä, čo by ich uskutočnenie v praxi znamenalo pre rozpočty samotných cirkví, pre ich veriacich, či pre štátny rozpočet. Z tohto porovnania sa ako najvhodnejší na zavedenie javí model priameho financovania cirkví štátom, keďže ten sa dokáže najlepšie vysporiadať s veľkými rozdielmi vo veľkosti jednotlivých CaNS, čo sa ukázalo ako najväčší problém pri praktickej realizácií jednotlivých modelov. Tento model by bol zároveň aj najjednoduchším na zavedenie, keďže jeho realizácia by predstavovala najmenšiu záťaž pre občanov, samotné cirkvi, aj štátny aparát.
Kľúčové slová: Cirkvi a náboženské spoločnosti, modely financovania cirkví, prieskum verejnej mienky.