MIESTO KURZU

 :*

 

Kontaktné údaje

  
Meno : *
Priezvisko : *
Dátum narodenia : *
Ulica : *
Mesto : *
PSČ : *
Email : *
Telefón : *
Škola/Zamestnanie : *

Jazyková znalosť

  
Ohodnoť svoje schopnosti čítať a rozumieť anglickým textom
(známkou 1 – výborné až 5 – nedostatočné)
 : *

Odporúčanie

  
Tu môžeš uviesť ako referenciu členov SLH, ktorých môžeme kontaktovať pre potreby odporúčania: :

Prílohy

  

ŠTRUKTÚROVANÝ ŽIVOTOPIS

 :*help

MOTIVAČNÝ LIST (v anglickom jazyku)

Voľná odpoveď na nasledujúce otázky (približne 300 slov):
- Čo je Tvojím hlavným impulzom pre účasť na tomto programe?
- Ako tento program súvisí s Tvojimi doterajšími aktivitami, plánmi a túžbami?
- Čo očakávaš od účasti na semestrálnom programe SLH?

 :*help

ESEJ (v slovenskom jazyku)

Odpovedz na JEDNU z otázok (v rozsahu 500-700) odprezentovaním svojho názoru opretého o argumenty:

1. Aký by mal byť kresťanský pohľad na víziu slušného Slovenska?

2. Majú sa kresťania vzdať svojich požiadaviek (zákaz interupcií, definícia manželstva, voľná nedeľa a pod.), ak tieto požiadavky rozdeľujú spoločnosť?

3. Čo by malo byť obsahom kresťanského feminizmu? 

 :*help
 
*
 * označené poia sú povinné
Prosím zober na vedomie, že vyplnením tohto formuláru súhlasíš so spracovaním svojich osobných údajov Spoločenstvom Ladislava Hanusa na účely výberu a organizácie akademického programu. Tvoje údaje budú prístupné len organizačnému tímu a vedeniu SLH. Mimo SLH ich nikomu neposkytneme a budeme ich chrániť ako najlepšie vieme. 

V prípade technických problémov prosím napíš na jfilko (zavináč) slh (bodka) sk alebo zavolaj na 0948 456 656.

Dôležité informácie pre uchádzačov o semestrálny program SLH

Spoločenstvo Ladislava Hanusa pôsobí ako katolícke akademické spoločenstvo otvorené všetkým kresťanom a všetkým ľuďom hľadajúcim pravdu. Víziou Spoločenstva je v zmysle odkazu Ladislava Hanusa prispievať k poznávaniu a aktívnemu rozvíjaniu kresťanskej viery a kultúry na Slovensku.

Základné charakteristiky cieľovej skupiny:

 • vek 21-30 rokov,
 • študenti vysokých škôl vyšších ročníkov, PhD. študenti, mladí pracujúci,
 • ľudia s vážnym záujmom o sebavzdelávanie v spoločenskovedných disciplínach a v kresťanskom pohľade na svet, ktorí sú schopní zladiť svoje ostatné povinnosti s časovo náročným programom počas jedného roka,
 • ľudia, ktorí majú túžbu stať sa aktívnymi členmi Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Vlastnosti, ktoré hľadáme u uchádzačov:

 1. vodcovský potenciál – schopnosť a ochotu podeliť sa o svoju skúsenosť a vedomosti, motivovať a viesť ostatných k dosahovaniu zmysluplných cieľov
 2. intelektuálna vyspelosť – schopnosť analyzovať text, formovať ústne a písomne vlastné argumenty, viesť kultivovaný dialóg
 3. osobná zrelosť – schopnosť tvorivo reagovať na nové výzvy, otvorenosť novým vzťahom, priateľstvám, ochota podeliť sa o svoje životné skúsenosti
 4. seriózny prístup k duchovnému životu – vážny záujem o prehlbovanie osobného vzťahu s Bohom zjaveným v kresťanstve
 5. pokročilá znalosť anglického jazyka – schopnosť rozumieť textom v akademickej angličtine

Praktické rady k jednotlivým súčastiam prihlášky:

 • Životopis: Máme záujem o štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku, z ktorého sa môžeme dozvedieť viac o uchádzačovom vzdelaní, mimoškolských aktivitách, zamestnaniach, dobrovoľníckej činnosti, zahraničných pobytoch, záľubách, záujmových združeniach a kluboch, účastiach na seminároch, odborných súťažiach, konferenciách, publikačnej činnosti, atď.
 • Motivačný list: 300 slov štruktúrovaných podľa vyššie definovaných otázok v anglickom jazyku. Je príležitosťou pre uchádzača povedať nám viac o sebe, svojich snoch a plánoch a presvedčiť nás, že SLH mu má, čo ponúknuť, ako aj že on má čo ponúknuť SLH. Čím viac je z motivácie cítiť osobnosť jej autora, tým pravdepodobnejší je jej úspech.
 • Esej: 500-700 slov na vopred zadanú tému v slovenskom jazyku. Toto je príležitosť pre uchádzača ukázať nám schopnosť odprezentovať vlastný názor. Nechceme referát, historický exkurz, či voľný prúd myšlienok na danú tému. Dobrá esej odprezentuje vlastný názor na problém podopretý silnými argumentmi s poukázaním na možné protiargumenty. V úvode očakávame predstavenie problému a tézu autora, v ktorej jasne komunikuje svoj názor. Ten následne argumentačne rozpracuje v jadre a systematicky zhrnie v závere s poukazom na dôsledky, ktoré z neho vyplývajú. Citáty myšlienok iných autorov sú plusom, ak slúžia ako podpora vlastného argumentu, nie jeho náhrada.