Filozofia (láska-k-múdrosti) potichu aby múdrosť (sophia) nahlas

Šachová partia: filozofia vs. múdrosť

Seminár len pre tých náročných, ktorí nehľadajú pravdu, ale hľadajú ako ich múdrosť môže k nej navigovať

 

Termín na prihlásenie:  do 23.3.2015

Prihláška: http://tinyurl.com/slhkurz2015

 

Tematická skica:

 

Antické Poznaj sám seba (γνῶθι σεαυτόν) z delfského chrámu je viac ako blízke človeku digitálnej epochy. Čas nášho dejinného odstupu od antiky je okamihom našej nespochybniteľnej blízkosti k nej. Sila tých istých otázok, ktoré znepokojovali antického gréckeho mysliteľa je rovnako prahom pýtania sa nášho vedeckého veku. A tam sa odohráva oblažujúci nepokoj hľadania tej bytosti, ktorá túžiac po múdrosti sa podpisuje homo sapiens. Sapientia = múdrosť. Kúpiť sa nedá, ale zanedbať bohužiaľ áno. … A čo ako má Sokrates predsa len pravdu, totiž, že filozofia nie je láska k pravde ale láska k múdrosti? Ba azda filozofia ani nie je prvorado o hľadaní múdrosti, ale ešte viac o tom, že ona si hľadá a nachádza nás (Augustín, Levinas, Marion)? O čom je teda oná philosophia? Je priateľstvom s múdrosťou. A priateľstvo je o dôvere vzájomného hľadania a nachádzania sa oboch strán. Cesta je viac ako jej cieľ, lebo ten je cestou múdrosti. A len múdry vie, že múdrosť presahuje informovanosť, tak ako poznanie prevyšuje váhu akademického titulu. Možno si dnes kúpiť múdrosť? A či neplatí skôr to, že je možné a potrebné dorásť do nej? Aké mená nosí dnes? Je v móde? Alebo len zabudnutá a odsotená na pokraji mainstream povrchného štylizovania? Komu slúži? A kto, či čo je jej nepriateľom? Sila štátu či spoločnosti, ktorá nezniesla Sokrata? Masmediálna hyper-produkcia slova a náš s ňou kolaborujúci konzumizmus slova a obraz bez lásky k slovu a obrazu? Peniaze za akademické tituly? Je jej brzdou samotné školstvo? Záhaľka? Konzum informácií bez poriadkového prečo? Priateľstvo s múdrosťou je prácou angažovaného ja, ktoré ju koná potichu, aby Sophia žila nahlas. Múdrosť ako útecha (Boethius) v čase vojny zmyslov a tmy slepých významov. Od prostituovania informácii a nezužitkovateľného vzdelania k vernosti lásky múdrosti. Jej zdravým potomstvom je blaho kontemplujúcej duše (Aristoteles).

K problému jej načúvania, umnosti nechania sa s ňou navštíviť a utešiť, sa druží aj otázka naliehavosti. Problém času. Nie je neskoro? Alebo: Kedy je tu čas zrelosti? Okamih, keď sa žiada vysloviť: Pristúp, teraz, si žiadaná a čakaná? Neskoro som ťa začal milovať, krása tak odveko vzdialená a tak prítomne čerstvá, tak neskoro (Augustinus Aurelius).

 

 

Náš zámer:

Otvoriť a prehĺbiť základné otázky celo-dejinnej ľudskej skúsenosti: Čo je to údiv myslenia? Aké sú jeho základné prvky? Prečo vlastne myslíme? Prečo nás znepokojuje potreba hľadania? Je etický zodpovedateľné ak rezignujem na nové kolo poznávania? Je opodstatnené povedať: mám po škole all-right, všetko už poznám? Čo si nárokuje sprístupniť filozofia? Kde sú hranice vedy, mienky, pochybnosti, ich úloha v poznávaní? Môžem ostať v nezmenenom spôsobe života, ak poznanie otvára nové otázky a nové odpovede? Som homo sapiens či len homo consumans?

A to sa bude diať metódou individuálneho čítania textu, vypracovania otázok a skupinovej seminárnej diskusie. Vzťah filozofických otázok pochádzajúcich zo skúsenosti západnej civilizácie si priam žiada ich zapojenie do dialógu s naším súčasným svetom a jeho jemu vlastnými problémami. Aktualizácia na našu dobu bude silne určujúcim guideline nášho postupovania. K tomu nám pomôže zoznámenie sa zo základnými pojmami a okruhmi otázok západnej filozofickej tradície (viď. sylabus).

 

Podmienky účasti:

 

1.) Túžba ba priam vášeň po stretávaní sa s múdrosťou a jej tajmi, ale aj nebezpečenstvami (!), lebo tu nie zriedkavo hrozí akútne riziko potreby konverzie myslenia životného štýlu. Sokrata to stálo život. A ten je často daňou za nadčasovou lásku k múdrosti. Nejde nám o hru, ale o hravé poznanie a nechať sa poznávať.

2.) Práca s textom doma (cca. 15-20 str. týždenne) Pozri si vopred (angl.) text knihy v PDF (Christian, Philosophy: An Introduction to the Art of Wondering, 11. ed.) či to budeš zvládať. Buď prosím poctivo-úprimná/ý v tejto veci! Text nie je náročný, ale chce čas myslenia, hĺbania a spracovania v tvojej mysli. Len kto štedro a múdro investuje môže aj múdrosť žať.

3.) Na každé stretnutie vždy písomne prinesené dve doma vypracované kritické otázky do diskusie. A to tak, že otázka je budovaná tak, že je vždy (!) prepojená so svetom aktuálností, v ktorom žijeme.

(Napr.: Otázka k textu týždňa: Je filozofia dnes už odumretou kapitolou dejín myslenia, pretože ju nahradili vedy? Plus – jej zdôvodnenie: Na SK školách sa neučí kritické myslenie, ale často len informačná lavína, etc.)

4.) Aktívna účasť na seminárnom stretnutí: 10 tematických štvrtkov v čase: 18.30-20.00. (Akceptované max. 2 absencie.)

5.) Vypracovanie záverečnej eseje. Na začiatku seminára bude dobre nastaviť osobný research project (napr.: Pravda a múdrosť – konfrontácia či súlad?)

 

 

 

Sylabus seminára:

 

 1.  Úvodné stretnutie: str. XIV-XXIV

 

 1. The World-Riddle 3-21
 2. The Spirit of Inquiry 22-34
 3. Predicament 77-94
 4. Self 95-112
 5. Knowledge 163-174
 6. Senses 175-191
 7. Truth 205-217
 8. Time 236-256
 9. Symbols 271-288
 10. History 291-317
 11. Sumarizačné reflexné stretnutie

 

 

 

Literatúra (PDF formát)

Na semenároch je príkazné (!): alebo budeš mať e-verziu alebo papierovú verziu:

 

– James L. Christian, Philosophy: An Introduction to the Art of Wondering, – dielo vyšlo už v 11 vydaniach. Ja mám k dispozícii 10. Ten počet vydaní svedčí o vysokej kvalite didaktiky autora.

 

Pomocná lit.:

– Mitchell S. Green, Engaging Philosophy A Brief Introduction, Indianapolis/Cambridge, 2006

– Craig, E., Philosophy. A Very Short Introduction, Oxford 2002

– Gombrowicz, W., A Guide to Philosophy in Six Hours, London 2004

– Sorensen, Roy, A Brief History of the Paradox. Philosophy and the Labyrinths of the Mind, Oxford 2003

Encyclopedia of Philosophy, The shorter Raoutledge

The Blackwell Dictionary of Western Philosophy

http://www.britannica.com/