Často kladené otázky o študijných programoch Spoločenstva Ladislava Hanusa:

Q: Čo je Spoločenstvo Ladislava Hanusa?
A: 
Je občianskym združením mladých absolventov a študentov vysokých škôl, ktorí prijali víziu prispievať k poznávaniu a aktívnemu rozvíjaniu kresťanskej viery a kultúry na Slovensku. Sme presvedčení, že kresťania, ktorí chcú efektívne vykonávať svoje poslanie vnášať kresťanského ducha do života spoločnosti, majú mať základné filozofické a teologické vedomosti, viesť intenzívny duchovný život a vytvárať priateľské spoločenstvo podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí sa vedia vzájomne podporiť.Členmi SLH sú absolventi semestrálneho programu SLH ako i absolventi ročného rezidenčného programu Kolégia Antona Neuwirtha.

Q: Kto bol Ladislav Hanus?
A:
 Ladislav Hanus (1907- 1994) bol katolíckym kňazom a patril medzi najvýznamnejších filozofov kultúry na Slovensku. Študoval v Innsbrucku a prednášal morálnu teológiu v seminári na Spišskej Kapitule. Tiež redigoval časopis slovenskej kresťanskej inteligencie Kultúra a bol redaktorom časopisov Obroda a Verbum. Po prevrate ho v roku 1950 internovali a v roku 1952 bol na základe vykonštruovaných obvinení odsúdený na 16 rokov odňatia slobody. Podmienečne prepustený na slobodu v roku 1965. Od roku 1968 sa vrátil do pastorácie ako správca fary v Kvačanoch a Hybiach. Od roku 1983 bol na dôchodku a až do svojej smrti žil v Ružomberku. Svätý otec Ján Pavol II. vyznamenal Ladislava Hanusa za jeho vernú službu Cirkvi čestným titulom pápežský prelát.

Q: Aký je rozdiel medzi ročným a semestrálnym programom SLH?
A:
Tradične náš študijný program pozostával z jedného akademického semestra (4 mesiace). V tejto podobe ho za 14 rokov existencie spoločenstva absolvovalo 27 „semestrov“, teda 27 skupín 12tich študentov. Od septembra 2016 sme sa rozhodli rozšíriť tento program na ročný, kde v Bratislave k akademickému semestru pribudne semester angažovanosti (ďalej ako „základný program“ alebo „ročný program“). V Košiciach budeme naďalej ponúkať pôvodný program v rozsahu jeden semester (ďalej ako „semestrálny program“).

Q: Čo je obsahom semestrálneho programu SLH?
A:
Základom programu je akademický semester, teda pravidelné diskusné stretnutia raz za týždeň v podvečerných hodinách. Program obsahuje aj prednášky pozvaných hostí, jeden spoločne strávený víkend na začiatku semestra, jeden akademický víkend a jeden víkend na konci semestra, určený na duchovnú obnovu.

Q: Čo je obsahom ročného programu SLH?
A:
Program sa skladá z dvoch častí: akademického semestra a semestra angažovanosti. Akademický semester je totožný so semestrálnym programom, viď vyššie. V Bratislave sa pravidelné diskusné stretnutia uskutočnia vždy v utorok od 17:30 do 21:30, v Košiciach v stredy od 17:15 do 21:15.
V Bratislavskom ročnom programe je druhý (letný) semestrálny blok venovaný praktickému angažovaniu savo vlastnom projekte alebo v jednom z projektov, ktoré vznikli na pôde SLH, ako napríklad Bratislavské Hanusove dni, Kto pomôže, Bratislava za život, Hanusov inštitút, Nenápadní hrdinovia, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, Výveska, Zastolom a ďalšie.

Q: Čo je predpokladom úspešného absolvovania programu?
A:
Individuálne štúdium vybraných textov (zhruba 50 – 80 strán týždenne) v slovenskom, českom a anglickom jazyku, napísanie semestrálnej eseje (1000 slov), aktívna účasť na diskusiách a ďalších aktivitách počas semestra. V prípade bratislavského programu aj úspešná realizácia projektu počas letného semestra.

Q: Ktorým témam sa program SLH venuje?
A: 
Program je svojim obsahom interdisciplinárny- venuje sa vzťahu náboženstva a kultúry, viery a rozumu, morálky a politiky.

Q: Vyžaduje sa od uchádzača o program, aby bol pokrstený katolík?
A:
 Nie. Spoločenstvo je otvorené všetkým kresťanom ako aj ľuďom otvoreným hľadaniu pravdy.

Q: Akí autori sa študujú počas akademického semestra?
A:
Študujú sa texty nasledovných autorov: Cicero, T. Akvinský, Lev XIII., Ján Pavol II., Benedikt XVI., R. George, L. Hanus, J. Šimulčík, S. Krčméry a i.

Q: Kde zoženiem literatúru?
A:
 Literatúru zabezpečuje SLH. Po skončení programu je možné si texty a knihy odkúpiť.

Q: Pre koho sú určené programy SLH?
A:
 Programy sú určené študentom vyšších ročníkov vysokých škôl, PhD. študentom a pre mladým pracujúcim. Hlavne pre vekovú kategóriu 21 – 30 rokov.

Q: Prečo je dobré prihlásiť sa na program SLH?
A:
 Semestrálny aj ročný program záujemcovi ponúka: intelektuálnu inšpiráciu; uvedenie do mnohých problémov z oblasti sociálnych vied, filozofie, teológie, žurnalistiky a aktuálneho spoločenského diania; možnosť zlepšenia vyjadrovacích zručností v pravidelnej diskusii; zážitok spoločenstva podobne zmýšľajúcich mladých ľudí; možnosť osobného a duchovného rastu.

Q: Koľko ľudí sa môže jedného programu zúčastniť?
A:
 Semestrálny aj ročný program je určený pre skupinu 12 ľudí. Sú vítaní študenti, absolventi aj pracujúci v rôznych smeroch – humanitných či technických.

Q: Kedy a ako často sa program otvára?
A:
 Semestrálny program SLH v Košiciach sa otvára 2 krát ročne – vždy na jeseň a na jar. Prebieha paralelne so semestrálnou výučbou vysokých škôl na Slovensku. Ročný program SLH v Bratislave sa otvára raz ročne, v septembri.

Q: Ako dlho trvá program SLH?
A:
 Bratislavský program je zložený z dvoch semestrov – akademického (zimný semester) a praktického (letný semester). Semestrálny program v Košiciach trvá jeden semester, v našom prípade to je 10 týždňov.

Q: V ktorých mestách na Slovensku sa program otvára?
A:
Ročný program sa otvára v Bratislave a semestrálny v Košiciach.

Q: Kde budú prebiehať pravidelné stretnutia?
A:
 Stretnutia budú prebiehať v kancelárii SLH, na Škarniclovej 6 v Bratislave, miesto stretnutí v Košiciach upresníme.

Q: Čo nastane po skončení programu?
A:
 Úspešným ukončením semestrálneho alebo ročného programu sa absolventi môžu stať členmi Spoločenstva Ladislava Hanusa. Pre členov SLH sa koná každoročne niekoľko akcií zameraných na akademickú, komunitnú a duchovnú formáciu. Akademický pilier zahŕňa možnosť absolvovania ďalších seminárov podobných semestrálnemu programu, víkendového seminára na jeseň za účasti zaujímavých hostí, či sa aktívnejšie zúčastniť Bratislavských Hanusových dní. Komunitný pilier ponúka možnosť spoločne prežiť Silvester SLH, zúčastniť sa plesu SLH a iných aktivít. Duchovný pilier ponúka zúčastniť sa na duchovných obnovách.

Q: Koľko sa platí za absolvovanie programu SLH?
A:
 V prípade Bratislavského ročného programu zamestnaní platia príspevok 180 EUR, študenti iba 120 EUR. A v prípade Košického programu je poplatok 90€ resp. 50€. Poplatok sa uhrádza po úvodnom stretnutí na účet Spoločenstva. Zvyšok nákladov spojených s prevádzkou semestrálneho programu (spolu zhruba 200 EUR na osobu) pokrýva SLH. V prípade potreby majú uchádzači možnosť individuálne požiadať o zníženie/odpustenie poplatku.

Q: Koľko má SLH členov?
A:
 SLH tvoria absolventi dvadsiatich ôsmych doterajších semestrálnych programov spolu s absolventmi ôsmych ročníkov Kolégia Antona Neuwirtha, čiže má spolu vyše 450 členov.

Q: Kedy je uzávierka prihlášok do ďalšieho programu SLH?
A:
 Deadline na prihlásenie sa do 30. bratislavského SLH programu v akademickom roku 2018/2019 je nedeľa 23.9.2018.

Q: Ako zaslať prihlášku na program?
A:
 Prihlasovať sa môžete cez elektronický formulár. K prihláške je treba pripojiť 3 prílohy (životopis, motivácia a esej), ktoré sú detailne popísané na konci formuláru. Odporúčame všetkým záujemcom, aby si na vyplnenie prihlášky vyhradili dostatok času. Tiež odporúčame, aby si dali mimoriadne záležať na napísaní motivácie a eseje, pretože ich kvalita rozhoduje o prijatí, či neprijatí uchádzača.

Q: Ako prebieha výber účastníkov?
A:
Programy SLH sú výberové. Po dôkladnom zvážení prihlášky pozývame vybraných uchádzačov na skype interview s jedným z členov predsedníctva. Spomedzi všetkých uchádzačov vyberieme 12 účastníkov ročného programu v Bratislave a 12 účastníkov semestrálneho programu v Košiciach.

Q: Aký je kontakt na SLH?
A:
 V prípade otázok týkajúcich sa programu nám môžete napísať e-mail na janstofka@gmail.com alebo zavolať výkonnému riaditeľovi SLH Jánovi Štofkovi na 0905 898 502.