Hanusov Inštitút

ČINNOSŤ

Pre naplnenie cieľov Inštitút vykonáva nasledovné činnosti:

 • analyzuje stav spoločenských problémov a verejných politík v oblastiach rodinnej politiky, spoločnosti a vzdelávania,
 • odpovedá na principiálne, hodnotové otázky, ktoré sú východiskom pre tvorbu verejných politík,
 • navrhuje riešenia pre zlepšenie verejných politík,
 • vytvára a publikuje štúdie, reformné zámery, odborné články, komentáre a blogy v oblasti verejných politík,
 • vstupuje do legislatívneho procesu a ovplyvňuje zákonodarnú a výkonnú moc,
 • organizuje semináre, školenia, vzdelávacie programy, konferencie a verejné zhromaždenia,
 • ovplyvňuje verejnú mienku,
 • vykonáva publikačnú činnosť a šíri výsledky vedecko-výskumnej a popularizačnej činnosti,
 • vykonáva iné aktivity v súlade s víziou Inštitútu.

 

Zainteresované osoby

Kľúčovými prijímateľmi návrhov sú:

 • politické strany a politici,
 • tvorcovia politík na ministerstvách a v štátnych orgánoch,
 • verejné inštitúcie ako cirkvi, univerzity a samosprávy,
 • kultúrne inštitúcie a široká verejnosť.