Online program SLH

Prihlasovanie do 2. Online formačno-akademického programu SLH v Bratislave na rok 2021 / 2022 sa otvorí na jar 2021. Informácie o 2. Online programe môžu byť dovtedy ešte aktualizované. Približné dátumy prihlasovania sú: za zvýhodnenú cenu (-10% ) sa môžeš prihlásiť do 31. júla 2021 a uzávierka ostatných prihlášok je 31. augusta 2021. 

V prípade, ak žijete v okolí Bratislavy alebo Košíc, odporúčame prezenčné programy (viď Bratislava, Košický semester otvoríme pravdepodobne vo februári 2022). Tieto programy ponúkajú bohatší komunitný rozmer.

PRE KOHO JE ONLINE PROGRAM URČENÝ?

Program je určený pre vekovú kategóriu mladých vo veku 18 – 35 rokov.

Pre vysokoškolákov a mladých absolventov, pre slobodných, ale aj ľudí v manželstve, ktorí majú v srdci zápal prinášať Evanjelium do kultúry a verejného života, a ktorí sa chcú stať členmi Spoločenstva Ladislava Hanusa, avšak nežijú v okolí Bratislavy alebo Košíc, prípadne sa z iných dôvodov nemôžu zúčastňovať prezenčných programov.

Hľadáme ľudí, ktorí sa chcú odvážne prihlásiť ku Kristovi aj verejne. Takých, ktorí sa neboja čeliť vlastným pochybnostiam, kto sú a čomu ako kresťania veria, ani námietkam, pochybnostiam a kritike voči kresťanstvu z vonku.  Hľadáme ľudí, ktorí si uvedomujú, že sa potrebujú formovať aj intelektuálne, aby dokázali zaujať pravdivý postoj k súčasným kultúrno-spoločenským výzvam a tiež obhájiť a dosvedčiť vieru pred svetom. Takých, ktorí sa neboja zabŕdnuť do filozofie ani začítať sa do veľkých postáv kresťanskej tradície, aby tak mohli lepšie porozumieť svojej viere, svojmu životu a poslaniu v spoločenstve podobne zmýšľajúcich ľudí.

Cieľom programu je integrovať vieru do každej oblasti svojho života a nebáť sa ohlasovať Krista tam, kde je mlčanie  o viere najrozšírenejšie: v politike, kultúre, médiách, profesionálnom živote a intelektuálnej sfére spoločnosti. Absolvent programu SLH a člen SLH by mal mať schopnosť vnímať svet očami viery, mal by byť schopný zaujať zdôvodnený postoj na dôležité otázky ľudského života, spoločnosti a súčasnej kultúry a mal by byť pripravený aktívne sa zapájať do intelektuálnych, kultúrnych či politických zápasov a výziev dnešnej doby.

ČO TI PONÚKAME?

Ročný formačno-akademický program rozdelený na tri trimestre:

 • VIDIEŤSpoznať seba a svoju vieru.
  • Prečíťaš texty cirkevných otcov, pápežov, súčasných teológov a iných zaujímavých mysliteľov a budeš o nich diskutovať.
  • Zažiješ spoločenstvo pri spoločnej modlitbe, eucharistii, adorácii, či priateľskom rozhovore pri pive.
 • HODNOTIŤDiskutovať so súčasnou spoločnosťou.
  • Prečítaš texty najvýznamnejších súčasných sekulárnych aj kresťanských autorov.
  • Budeš sa učiť artikulovať svoje názory a viesť dialóg so súčasným svetom prostredníctvom diskusie, písania esejí a blogu.
 • KONAŤAko integrovať evanjeliové hodnoty do života.
  • Stretneš sa (virtuálne,a j reálne) so zaujímavými osobnosťami – kresťanmi, ktorí už sú aktívni vo verejnom živote.
  • Budeš na základe svojich daností participovať na príprave a realizácii jedinečného akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni alebo sa zapojíš do iných aktivít, na ktorých SLH spolupracuje.
  • Budeš mať možnosť začleniť sa do existujúceho spoločenstva SLH.

AKO TO FUNGUJE

Po vyplnení prihlasovacieho formuláru budeš pozvaný/á na online stretnutie, ktoré sa uskutoční koncom augusta. Tu sa pokúsime my zo svojej a ty zo svojej strany zistiť, či náš program je skutočne pre teba. Z uchádzačov nakoniec vyberieme maximálne 15 účastníkov.

I. trimester (október až december

Stretnutia programu sa budú konať vždy v utorok od 18:00 do 21:30. Skladajú sa z dvoch seminárov (zväčša diskusia o dvoch textoch). Medzi seminármi je priestor na prestávku alebo neformálnu diskusiu účastníkov. Program začína aj končí modlitbou.

  • Začiatkom semestra sa uskutoční prvá spoločná/virtuálna víkendovka, ktorej súčasťou bude teambuilding a úvodné semináre.
  • Každý týždeň je potrebné pripraviť sa na diskusie prečítaním cca 80 – 120 strán textu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. V prípade beletrie môže byť počet strán vyšší, keďže ide o menej náročný text. Seminár prebieha formou moderovanej diskusie pod vedením lektorov SLH.

II. trimester (január až marec)

  • Na akademických seminároch sa budeme venovať hlavne praktickým otázkam súčasného sveta.
  • Vo februári účastníci odovzdávajú argumentačnú esej (1000 slov) písanú pod vedením konzultanta SLH a vo februári prebiehajú ich ústne obhajoby.
  • Ak to epidemologické podmienky šírenia Koronavírusu dovolia uskutoční sa duchovná obnova.
  • Spoločne sa budeme podieľať na tvorbe a realizácii jedinečného kultúrno-akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni, prípadne iného projektu podľa vlastného výberu.

 

 • III. trimester (marec až jún)
  • Akademická časť bude uzavretá seminármi na témy života kresťanského spoločenstva.
  • Na kolokviách účastníci programu stretnú inšpiratívnych kresťanov, ktorí už sú aktívni vo verejnom živote na Slovensku a budú s nimi môcť diskutovať o aktuálnych výzvach pre našu spoločnosť.
  • Súčasťou druhého semestra je aj publikovanie blogu, v ktorom účastníci kriticky zareagujú na aktuálnu spoločenskú výzvu. Súčasťou druhého semestra bude rovnako víkendové stretnutie.

Program bude ukončený slávnostnou promóciou, ktorou sa účastníci programu stanú členmi Spoločenstva Hanusa. Promócia je plánovaná na polovicu júna 2021.

Náklady potrebné na to, aby sme zabezpečili kvalitný formačno-akademický program sú podstatne vyššie ako poplatok, ktorý požadujeme od študentov. Avšak našim zámerom je, aby sme boli otvorení pre čo najväčší počet mladých ľudí, preto je stanovený na výšku:

 • 150€ pracujúci, respektíve 75 € študenti denného štúdia VŠ

V cene nie je zahrnutá duchovná obnova a akademická víkendovka.

Platí sa na začiatku semestra. Nechceme, aby cena bola pre niekoho prekážkou prihlásiť sa do programu, preto ak by ste nemohli uhradiť vyššie uvedenú sumu, neváhajte nás kontaktovať.

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Detaily prihlasovania budú aktualizované, keď pred otvorením prihlasovania.

Prihlasovať sa môžete prostredníctvom elektronického formuláru.

Následne na email kancelaria@slh.sk odošlite tieto dokumenty:
Do predmetu uveďte: Prihláška na ONLINE program.
 • štrukturovaný životopis
 • motivačný list v anglickom jazyku
 • Esej (do 600 slov) na jednu z určených tém:
  • Čo by malo byť najdôležitejšou témou kresťanov vo verejnej diskusii?  
  • Čo oživuje a čo zabíja slobodu v demokracii?
  • Čo dnes najviac potrebujú kresťania k tomu, aby boli soľou v súčasnej kultúre?

Neočakávame od Teba dokonale napísanú esej. Chceme jednoducho vidieť ako rozmýšľaš. Chceme zistiť, či dokážeš štruktúrovane myslieť a možno Ti aj ukázať, že to nie je až také ľahké. A aj preto Ťa pozývame do nášho programu pracovať na tom. Pracovať na sebe, dopriať si príležitosť rásť.

MÁTE OTÁZKY K PROGRAMU?

Karin Rajská, karin.rajska@slh.sk

FAQ (najčastejšie kladené otázky) o ročnom programe.