Kontroverzie v dejinách Cirkvi

 

V dejinách Cirkvi sa odohralo viacero udalostí, ktoré by sme mohli označiť termínom kontroverzné. Okolo nich sa vďaka proticirkevnej propagande nahromadilo veľké množstvo mýtov a dezinformácií. Cieľom seminára je podať pravdivé informácie o týchto udalostiach v celom ich dobovom kontexte. Nepôjde len o čistú faktografiu, ale aj o hodnotenie daných udalostí. Základným textom bude učebnica cirkevných dejín od prof. Franzena. Základný text bude dopĺňaný ďalšími textami k jednotlivým témam

 

  • Formát semináru

12 stretnutí s predčítanými textami, moderovaná diskusia

  • Lektor

RNDr. Marián Koláček Ph.D. študoval biochémiu a teológiu v Bratislave a Ríme, pracuje ako odborný asistent na Lekárskej fakulte UK.

  • Dátumy a časy stretnutí

pondelky 18:00-19:30

  • Miesto stretnutí

Kancelária SLH na Vysokej 32

  • Počiatočné stretnutie

9.10.2017

  • Cena

45 €/30€ študent

na číslo účtu 2660752020/1100

IBAN: SK97 1100 0000 0026 6075 2020

VS 225

  • Spôsob prihlásenia

https://tinyurl.com/slh2017zs

  • Termín podania prihlášok

8.10.2017

 

V prípade otázok píšte na kancelaria@slh.sk.

 

  • Témy stretnutí

Spor o počiatky Cirkvi

Boj o čistotu kresťanskej viery na prvých konciloch

Spor medzi východom a západom a Veľká východná schizma

Boj o investitúru

Križiacke výpravy

Inkvizícia

Avignonský exil, veľká západná schizma a koncil v Konstnici.

Reformácia a katolícka reforma

Cirkev a veda (Galileo…)

Cirkev a nacizmus

Druhý vatikánsky koncil

Od Humanae vitae po Amoris laetitia

 

  • Literatúra

Franzen August: Malé dějiny církve, tretie doplnené a rozšírené vydanie, Karmelitánske nakladatelství, Kostelní Vydří, 2006

Hertling Ludwig, Dejiny katolíckej Cirkvi, Priatelia Dobrej knihy, Cambridge, Ontario, 1983

Küng Hans, Malé dějiny katolické církve, Barrister & Principal, Brono, 2010