32. Ročný program Bratislava

Prihlasovanie do formačno-akademického programu SLH v Bratislave na rok 2020 / 2021 je otvorené! Za zvýhodnenú cenu (-10% ) sa môžeš prihlásiť do 31. augusta 2020.  Uzávierka ostatných prihlášok je 4. októbra 2020. Prihlásiť sa môžeš prostredníctvom tohto elektronického formuláru.

Pre koho je program určený?

Pre vysokoškolákov a mladých absolventov (do 30. rokov), ktorí majú v srdci zápal prinášať Krista do kultúry a verejného života, a ktorí sa chcú stať členmi Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Hľadáme ľudí, ktorí sa chcú odvážne prihlásiť ku Kristovi aj verejne.  Takých, ktorí sa neboja čeliť vlastným pochybnostiam, kto sú a čomu ako kresťania veria, ani námietkam, pochybnostiam a kritike voči kresťanstvu z vonku.  Hľadáme ľudí, ktorí si uvedomujú, že sa potrebujú formovať aj intelektuálne, aby dokázali zaujať pravdivý postoj k súčasným kultúrno-spoločenským výzvam a tiež obhájiť a dosvedčiť vieru pred svetom.  Takých, ktorí sa neboja zabŕdnuť do filozofie ani začítať sa do veľkých postáv kresťanskej tradície, aby tak mohli lepšie porozumieť svojej viere, svojmu životu a poslaniu v spoločenstve podobne zmýšľajúcich ľudí.

Cieľom programu je integrovať vieru do každej oblasti svojho života a nebáť sa ohlasovať Krista tam, kde mlčanie o viere je najrozšírenejšie: v politike, kultúre, médiách, profesionálnom živote a intelektuálnej sfére spoločnosti. Absolvent programu SLH a člen SLH by mal mať schopnosť vnímať svet očami viery, mal by byť schopný zaujať zdôvodnený postoj na dôležité otázky ľudského života, spoločnosti a súčasnej kultúry a mal by byť pripravený aktívne sa zapájať do intelektuálnych, kultúrnych či politických zápasov a výziev dnešnej doby.

Preto hľadáme budúcich či súčasných novinárov, umelcov, učiteľov, lekárov, politikov, informatikov, podnikateľov či ľudí z iných profesií, ochotných nechať formovať svoju myseľ a srdce hodnotami, ktoré nie sú spomienkou na minulosť, ale veľmi živou a skutočnou realitou. Tak sa chceme stať kreatívnou menšinou, ktorá bude vstupovať do dialógu i zápasu so súčasným svetom a pretvárať slovenskú spoločnosť podľa hodnôt evanjelia.

Čo ti ponúkame?

Ročný formačno-akademický program rozdelený na tri časti:

 • VIDIEŤSpoznať seba a svoju vieru.
  • Prečíťaš texty cirkevných otcov, pápežov, súčasných teológov a iných zaujímavých mysliteľov a budeš o nich diskutovať.
  • Zažiješ spoločenstvo pri spoločnej modlitbe, eucharistii, adorácii, či priateľskom rozhovore pri pive.
 • HODNOTIŤDiskutovať so súčasnou spoločnosťou.
  • Prečítaš texty najvýznamnejších súčasných sekulárnych aj kresťanských autorov.
  • Budeš sa učiť artikulovať svoje názory a viesť dialóg so súčasným svetom prostredníctvom diskusie, písania esejí a blogov.
 • KONAŤAko integrovať evanjeliové hodnoty do života.
  • Stretneš sa so zaujímavými osobnosťami – kresťanmi, ktorí už sú aktívni vo verejnom živote.
  • Svojím vlastným projektom budeš participovať na príprave a realizácii jedinečného akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni.
  • Budeš mať možnosť začleniť sa do existujúceho spoločenstva SLH.

Ako to funguje

Po vyplnení prihlasovacieho formuláru budeš pozvaný/ná na osobné stretnutie (6.-7.10.), ktoré sa uskutoční na začiatku októbra. Tu sa pokúsime my zo svojej a ty zo svojej strany zistiť, či náš program je skutočne pre teba. Z uchádzačov nakoniec vyberieme 12 účastníkov.

 1. semester (október až január)
 • Akademický semester trvá 10 týždňov. Začíname víkendovkou na začiatku októbra (9.-11.10.). Stretnutia sa spravidla konajú vždy v utorok 17:30 – 21:30. Skladajú sa z dvoch seminárov (diskusia o dvoch textoch). Medzi seminármi je priestor na spoločnú večeru a neformálnu diskusiu účastníkov. Program začína aj končí modlitbou.
 • Začiatkom semestra sa uskutoční prvá spoločná víkendovka, ktorej súčasťou bude teambuilding, úvodné semináre a púť z Bratislavy do Marianky.
 • Každý týždeň je potrebné pripraviť sa na diskusie prečítaním cca 80 – 120 strán textu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. V prípade beletrie môže byť počet strán vyšší, keďže ide o menej náročný text. Seminár prebieha formou moderovanej diskusie pod vedením lektorov SLH.
 • Vo februári účastníci odovzdávajú argumentačnú esej (1000 slov) písanú pod vedením tútora a vo februári prebiehajú ich ústne obhajoby.
 1. semester (február až jún)
 • Druhý semester bude rozdelený do troch časti.
   1. Akademická časť bude uzavretá seminármi na témy života kresťanského spoločenstva.
   2. Na kolokviách účastníci programu stretnú inšpiratívnych kresťanov, ktorí už sú aktívni vo verejnom živote na Slovensku a budú s nimi môcť diskutovať o aktuálnych výzvach pre našu spoločnosť.
   3. Spoločne sa budeme podieľať na tvorbe a realizácii jedinečného kultúrno-akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni.
 • Súčasťou druhého semestra je aj publikovanie blogu, v ktorom účastníci kriticky zareagujú na aktuálnu spoločenskú výzvu.

Program bude ukončený slávnostnou promóciou, ktorou sa účastníci programu stanú členmi Spoločenstva Hanusa. Promócia je plánovaná na polovicu júna 2021.

Cena programu je 75 EUR / semester pre študentov vysokých škôl a 150 EUR / semester pre mladých pracujúcich. Platí sa vždy na začiatku každého semestra. Nechceme, aby cena bola pre niekoho prekážkou prihlásiť sa do kurzu, preto ak by ste nemohli uhradiť vyššie uvedenú sumu, neváhajte nás kontaktovať. Zvyšok nákladov, ktoré sú v skutočnosti omnoho vyššie, pokrývajú donori Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Ako sa prihlásiť?

Prihlasovať sa môžete prostredníctvom elektronického formuláru.

Následne na email kancelaria@slh.sk odošlite tieto dokumenty:
Do predmetu uveďte: Prihláška na 32. program.
 • štrukturovaný životopis
 • motivačný list v anglickom jazyku
 • Esej (do 600 slov) na jednu z vybraných tém:
 1. Čo by malo byť najdôležitejšou témou kresťanov vo verejnej diskusii?
 2. Čo oživuje a čo zabíja slobodu v demokracii?
 3. Čo dnes najviac potrebujú kresťania k tomu, aby boli soľou v súčasnej kultúre?

Neočakávame od Teba dokonale napísanú esej. Chceme jednoducho vidieť ako rozmýšľaš. Chceme zistiť, či dokážeš štruktúrovane myslieť a možno Ti aj ukázať, že to nie je až také ľahké. A aj preto Ťa pozývame do nášho programu pracovať na tom. Pracovať na sebe, dopriať si príležitosť rásť.

Máte otázky k programu?

Karin Rajská, karin.rajska@slh.sk

FAQ (najčastejšie kladené otázky) o ročnom programe.