32. Ročný program Bratislava

Prihlasovanie do 33. formačno-akademického programu SLH v Bratislave na rok 2012 / 2022 sa otvorí na jar 2021. Informácie o programe môžu byť dovtedy ešte aktualizované. Približné dátumy prihlasovania sú: za zvýhodnenú cenu (-10% ) sa môžeš prihlásiť do 31. augusta 2021 a uzávierka ostatných prihlášok je 5. októbra 2021.

Pre koho je program určený?

Pre vysokoškolákov a mladých absolventov (do 30 rokov), ktorí sa neboja čeliť vlastným pochybnostiam o tom, kto sú a čomu ako kresťania veria. Zároveň chcú lepšie čeliť námietkam voči kresťanstvu zvonku. Chcú sa kriticky zamyslieť nad spoločnosťou, Cirkvou a svojím miestom vo svete. Neboja sa zabŕdnuť do filozofie a začítať sa do veľkých postáv kresťanskej tradície, aby tak mohli lepšie porozumieť svojej viere a nanovo ju prežiť v spoločenstve podobne zmýšľajúcich ľudí.

Cieľom programu je integrovať vieru do každej oblasti svojho života a nebáť sa ohlasovať Krista tam, kde je mlčanie o viere najrozšírenejšie: v politike, kultúre, médiách, profesionálnom živote a intelektuálnej sfére spoločnosti. Absolvent programu SLH a člen SLH by mal mať schopnosť vnímať svet očami viery, mal by byť schopný zaujať zdôvodnený postoj na dôležité otázky ľudského života, spoločnosti a súčasnej kultúry a mal by byť pripravený aktívne sa zapájať do intelektuálnych, kultúrnych či politických zápasov a výziev dnešnej doby.

Preto hľadáme budúcich či súčasných novinárov, umelcov, učiteľov, lekárov, politikov, informatikov, podnikateľov či ľudí z iných profesií, ochotných nechať formovať svoju myseľ a srdce hodnotami, ktoré nie sú spomienkou na minulosť, ale veľmi živou a skutočnou realitou. Tak sa chceme stať kreatívnou menšinou, ktorá bude vstupovať do dialógu i zápasu so súčasným svetom a pretvárať slovenskú spoločnosť podľa hodnôt evanjelia.

Čo ti ponúkame?

Ročný formačno-akademický program rozdelený na tri časti:

 • VIDIEŤSpoznať seba a svoju vieru.
  • Prečíťaš texty cirkevných otcov, pápežov, súčasných teológov a iných zaujímavých mysliteľov a budeš o nich diskutovať.
  • Zažiješ spoločenstvo pri spoločnej modlitbe, eucharistii, adorácii, či priateľskom rozhovore pri pive.
 • HODNOTIŤDiskutovať so súčasnou spoločnosťou.
  • Prečítaš texty najvýznamnejších súčasných sekulárnych aj kresťanských autorov.
  • Budeš sa učiť artikulovať svoje názory a viesť dialóg so súčasným svetom prostredníctvom diskusie, písania esejí a blogov.
 • KONAŤAko integrovať evanjeliové hodnoty do života.
  • Stretneš sa so zaujímavými osobnosťami – kresťanmi, ktorí už sú aktívni vo verejnom živote.
  • Svojím vlastným projektom budeš participovať na príprave a realizácii jedinečného akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni.
  • Budeš mať možnosť začleniť sa do existujúceho spoločenstva SLH.

Ako to funguje

Po vyplnení prihlasovacieho formuláru budeš pozvaný/ná na osobné stretnutie (6.-7.10.), ktoré sa uskutoční na začiatku októbra. Tu sa pokúsime my zo svojej a ty zo svojej strany zistiť, či náš program je skutočne pre teba. Z uchádzačov nakoniec vyberieme 12 účastníkov.

I. trimester (október až december)

Stretnutia programu sa budú konať vždy v utorok od 17:30 do 21:30. Skladajú sa z dvoch seminárov (zväčša diskusia o dvoch textoch). Medzi seminármi je priestor na prestávku alebo neformálnu diskusiu účastníkov. Program začína aj končí modlitbou.

  •  Začíname víkendovkou na začiatku októbra (8.-10.10) , jej súčasťou bude teambuilding a úvodné semináre.
  • Každý týždeň je potrebné pripraviť sa na diskusie prečítaním cca 80 – 120 strán textu v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. V prípade beletrie môže byť počet strán vyšší, keďže ide o menej náročný text. Seminár prebieha formou moderovanej diskusie pod vedením lektorov SLH.

II. trimester (január až marec)

  • Na akademických seminároch sa budeme venovať hlavne praktickým otázkam súčasného sveta.
  • Vo februári účastníci odovzdávajú argumentačnú esej (1000 slov) písanú pod vedením konzultanta SLH a vo februári prebiehajú ich ústne obhajoby.
  • Ak to epidemologické podmienky šírenia Koronavírusu dovolia uskutoční sa duchovná obnova.
  • Spoločne sa budeme podieľať na tvorbe a realizácii jedinečného kultúrno-akademického festivalu Bratislavské Hanusove dni, prípadne iného projektu podľa vlastného výberu.

 

 • III. trimester (marec až jún)
  • Akademická časť bude uzavretá seminármi na témy života kresťanského spoločenstva.
  • Na kolokviách účastníci programu stretnú inšpiratívnych kresťanov, ktorí už sú aktívni vo verejnom živote na Slovensku a budú s nimi môcť diskutovať o aktuálnych výzvach pre našu spoločnosť.
  • Súčasťou druhého semestra je aj publikovanie blogu, v ktorom účastníci kriticky zareagujú na aktuálnu spoločenskú výzvu. Súčasťou druhého semestra bude rovnako víkendové stretnutie.

Program bude ukončený slávnostnou promóciou, ktorou sa účastníci programu môžu stať členmi Spoločenstva Hanusa. Promócia je plánovaná na polovicu júna 2022.

Náklady potrebné na to, aby sme zabezpečili kvalitný formačno-akademický program sú podstatne vyššie ako poplatok, ktorý požadujeme od študentov. Avšak našim zámerom je, aby sme boli otvorení pre čo najväčší počet mladých ľudí, preto je stanovený na výšku:

 • 150€ pracujúci, respektíve 75 € študenti denného štúdia VŠ

V cene nie je zahrnutá duchovná obnova a akademická víkendovka.

Platí sa na začiatku semestra. Nechceme, aby cena bola pre niekoho prekážkou prihlásiť sa do programu, preto ak by ste nemohli uhradiť vyššie uvedenú sumu, neváhajte nás kontaktovať.

Ako sa prihlásiť?

Detaily prihlasovania budú aktualizované, keď pred otvorením prihlasovania.

Prihlasovať sa môžete prostredníctvom elektronického formuláru.

Následne na email kancelaria@slh.sk odošlite tieto dokumenty:
Do predmetu uveďte: Prihláška na 32. program.
 • štrukturovaný životopis
 • motivačný list v anglickom jazyku
 • Esej (do 600 slov) na jednu z vybraných tém:
 1. Čo by malo byť najdôležitejšou témou kresťanov vo verejnej diskusii?
 2. Čo oživuje a čo zabíja slobodu v demokracii?
 3. Čo dnes najviac potrebujú kresťania k tomu, aby boli soľou v súčasnej kultúre?

Neočakávame od Teba dokonale napísanú esej. Chceme jednoducho vidieť ako rozmýšľaš. Chceme zistiť, či dokážeš štruktúrovane myslieť a možno Ti aj ukázať, že to nie je až také ľahké. A aj preto Ťa pozývame do nášho programu pracovať na tom. Pracovať na sebe, dopriať si príležitosť rásť.

Máte otázky k programu?

Karin Rajská, karin.rajska@slh.sk

FAQ (najčastejšie kladené otázky) o ročnom programe.