Predsedníctvo

Najvyšší orgán, ktorý pri dôležitých rozhodnutiach ideovo a strategicky riadi spoločenstvo. Spomedzi seba volí predsedu.

 

 Člen predsedníctva 

 & predseda SLH 

Je hlavou spoločenstva. Reprezentuje SLH navonok. Rozhoduje o činnosti

a použití prostriedkov. Zvoláva predsedníctvo.

Juraj
Šúst

3. semester

študoval filozofiu na Trnavskej univerzite, kde získal až doktorský titul. Juraj Šúst je predsedom Spoločenstva Ladislava Hanusa a okrem toho je publicistom a aktívnym proliferom. Je hlavným dramaturgom našich akademických festivalov, moderuje viaceré semináre formačno-akademických programov. Vystupuje v diskusnej relácii Reflektor na rádiu Devín. Juraj je predsedom SLH od akademického roku 2012/2013.

Boris
Bartho

6. semester

Vyštudoval právo na Viedenskej univerzite a pracuje ako odborný asistent na Vysokej škole vo Wiener Neustadt. Špecializuje sa na Európske právo, právnu filozofiu a cirkevné dejiny. Takisto sa venuje dianiu v katolíckej cirkvi. V predsedníctve sa stará o duchovný rozvoj a je takisto členom dramaturgického tímu BHD a KHD. Boris je členom predsedníctva od roku 2012. Pán Bartho je členom rytierskeho rádu.

Jozef
Filko

14 semester

Vyštudoval právo na Viedenskej univerzite a pracuje ako odborný asistent na Vysokej škole vo Wiener Neustadt. Špecializuje sa na Európske právo, právnu filozofiu a cirkevné dejiny. Takisto sa venuje dianiu v katolíckej cirkvi. V predsedníctve sa stará o duchovný rozvoj a je takisto členom dramaturgického tímu BHD a KHD. Boris je členom predsedníctva od roku 2012. Pán Bartho je členom rytierskeho rádu.

Filip
Tomek

KAN 1

Vyštudoval farmáciu na farmaceutickej fakulte UK v Bratislave a pracuje v lekárni u Milosrdných bratov v Bratislave. V predsedníctve má na starosti vzťahy s kolegiom, manažovanie predsedníctva. Člen predsedníctva je od roku 2019. Jeho záľubou je najmä turistika, ale aj dopravné prostriedky, najmä lanovky

Čestná rada

Tvoria ju zakladatelia SLH a významné osobnosti kresťanského, kultúrneho a spoločenského života.

Sú to osobnosti o ktoré sa môžeme ako spoločenstvo oprieť.

 
František
Mikloško

Vyštudoval odbor Matematika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. V rokoch 1971 až 1983 pracoval v Ústave technickej kybernetiky SAV. Pán Mikloško dosiahol doktorský titul. Pred rokom 1989 bol disidentom, členom podzemnej cirkvi na Slovensku. Patril k organizátorom pokojnej manifestácie veriacich za náboženskú a občiansku slobodu v roku 1988, známej ako Sviečková manifestácia. V novembri 1989 stal členom Verejnosti proti násiliu. Za svoje zásluhy k pádu totality bol vyznamenaný Radom Ľudovíta Štúra I. triedy. V rokoch 1990 - 1992 bol predsedom Slovenskej národnej rady.

Martin
Luterán

Vyštudoval právo na Univerzite Komenského a právnu filozofiu na Oxforde, kde získal aj doktorský titul. Vo svojom výskume sa tam venoval okrem iného vzťahu práva a morálky, obzvlášť v kontexte ľudských práv. Martin v roku 2002 založil SLH a dnes je rektorom Kolégia Antona Neuwirtha. V Kolégiu už viac ako desať rokov študujú generácie mladých ľudí, ktorí okrem klasického vzdelávania dostávajú aj priestor na rozvíjanie svojich hodnôt. Tento projekt sa rozrástol aj do základoškolskej vzdelávacej skupiny - Citadela, voľnočasového programu pre stredoškolákov - Akadémia Veľkých diel.

Monika Klobušická

Monika Klobušická vyštudovala politológiu na Trnavskej univerzite a právo na Bratislavskej vysokej škole práva (súčasť Paneurópskej vysokej školy). V štátnom sektore pracovala na tlačovom oddelení Ministerstva spravodlivosti a ako riaditeľka tlačového oddelenia Ministerstva vnútra, kde bola zodpovedná za celkovú stratégiu a komunikáciu inštitúcie.

Je spoluzakladateľkou agentúry Devon Communication, v ktorej pôsobí od roku 2011. Monika je spoluzakladateľkou Spoločenstva Ladislava Hanusa.

Anna
Záborská

Anna Záborská vyštudovala medicínu a dlhoročne pôsobila ako lekárka. Svoje pôsobenie v najvyššej politike začala v roku 1998, keď sa stala poslankyňou Národnej rady a túto funkciu vykonávala až do roku 2004. V období rokov 2004 - 2019 bola poslankyňou Európskeho parlamentu, v rokoch 2004 až 2009 dokonca predsedníčkou Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví. V roku 2020 bola znovu zvolená do Národnej rady. Angažuje sa aj ako ľudskoprávna aktivistka, je spoluzakladateľkou a členkou predsedníctva slovenskej prolife organizácie Fórum života

Vladimír
Palko

Vyštudoval matematiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského, kde aj dlhé roky vyučoval. Takisto pôsobil na Ústave technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied, v roku 1996 získal docentský titul. Pán Palko bol jedným z najvýznamnejších predstaviteľov kresťanskej demokracie na Slovensku. Bol poslancom Národnej rady vo volebných obdobiach 1998 - 2002 a 2006 - 2010. V rokoch 2002 - 2006 vykonával funkciu ministra vnútra. Je autorom vysoko predávanej knihy Levy prichádzajú.

Vladimír Palko je komentátorom pre internetový denník Štandard.

opát Ambróz Martin Štrák

je jediným na Slovensku aktívnym opátom. Študoval na Konzervatóriu v Košiciach, neskôr katolícku teológiu na Slovensku aj vo Viedni. V roku 1991 vstúpil do rehole premonštrátov a o 6 rokov neskôr bol vysvätený za kňaza. V roku 2009 bol zvolený za opáta. Pôsobil ako učiteľ hudby na konzervatóriu aj na Univerzite Komenského. V roku 2015 bol vymenovaný za profesora v odbore katolícka teológia. Je riaditeľom Premonštrátskeho gymnázia v Košiciach.

Ján
Šimulčík

Vyštudoval bioinžinierstvo a učiteľstvo. Počas rokov 1986-1989 sa zúčastňoval na aktivitách slovenskej podzemnej. Okrem iného vylepoval plagáty, ktoré informovali o konaní Sviečkovej manifestácie. Na Katedre slovenských dejín Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského absolvoval doktorantské a rigorózne štúdium. Publikoval viacero vedeckých štúdií a popularizačných článkov a je autorom viacerých kníh. Venuje sa problematike slovenskej podzemnej cirkvi v totalitnom štáte. Je zakladateľ portálu www.samizdat.sk

Kancelária & stážisti

Výkonnú zložku SLH, ktorá spolu s dobrovoľníkmi prakticky zabezpečuje takmer všetky aktivity spoločenstva.

 
Karin
Rajská

29. program

Karin má vyštudovanú žurnalistiku na bakalárskom stupni, avšak neskôr ju to ťahalo k Európskym štúdiám. V SLH kancelárii má úlohu vedúcej kancelárie. Keď má chvíľu voľného času veľmi rada pečie.

Ladislav
Hollý

29. program

Ladislav absolvoval magisterské štúdium v odbore História na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. V SLH sa venuje projektom. Ladislav veľmi rád trávi čas leta na drevenom mlyne Oblazoch zo začiatku 20. storočia na Liptove a každému koho takéto stavby zaujímajú veľmi rád o Oblazoch porozpráva.

Veronika
Bočkayová

4. košický semester

Veronika vyštudovala angličtinu a nemčinu v Košiciach na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. Počas svojho štúdia strávila jeden rok aj pri téme interierového dizajnu v Anglicku, v Southamptone. Ak sledujete našu facebookovú stránku, tak ste sa nepriamo s Veronikou už stretli pretože v SLH sa venuje fundraisingu, PR a komunikácii.

Marta
Spišáková

11. semester

Marta študovala na Fakulte managementu UK v Bratislave, pričom sa špecializovala na finančný manažment a európsku integráciu. Počas štúdia strávila semester v nemeckom Ingolstadte. 
V SLH má na starosti financie, najmä reporting a takisto niektoré administratívne úlohy. Marta je pre zvyšok kancelárie inšpirujúca tým, že jej veľmi milá povaha a spoločenskosť sa nevylučuje s jej obľubou času stráveného v tichu.

Andrej Gejdoš

29. program

DRAMATURGIA

Katarína hodermarská

nie je členkou SLH

EVENTY

Martina Lovasová

nie je členkou SLH

SOCIÁLNE SIETE

Katarína Sedláková

31. program

GRANTY

Tomáš
Tuleja

31. program

GRANTY

Katarína Cisáriková

5  košický semester

FORMAČNÉ PROGRAMY

Diana Sziváková

5. košický semester

FORMAČNÉ PROGRAMY

Martin
Jeriga

4. košický semester

FORMAČNÉ PROGRAMY

Terezia Sedláková

31. program

FORMAČNÉ PROGRAMY

 

Moderátori

Spoznajte niektorých zo vzácnych ľudí, ktorí vás budú sprevádzať počas formačno-akademického programu.

 
Žofia
Majdeková

V súčasnosti pracuje v Radu pre rozpočtovú zodpovednosť, vo voľnom čase hrá na priečnej flaute, maľuje, spieva v gréckokatolíckom zbore, prechádza sa v prírode. Žofia bola prvou výkonnou riaditeľkou Spoločenstva Ladislava Hanusa. V našom spoločenstve vedie seminár o Ladislavovi Hanusovi a konzultuje akademické eseje študentov formačno-akademických programov k "ženskej otázke", kultúre, umeniu, kontemplatívnemu životu "vo svete" a k aktuálnym spoločenským výzvam.

Juraj
Šúst

študoval filozofiu na Trnavskej univerzite, kde získal až doktorský titul. Juraj je predsedom SLH a okrem toho publicistom a aktívnym proliferom. Je hlavným dramaturgom našich akademických festivalov, moderuje viaceré semináre formačno-akademických programov. Vystupuje v diskusnej relácii Reflektor na rádiu Devín.

Samuel
Trizuljak

Bakalárske štúdium politických vied absolvoval v Heidelbergu a v Cambridgei, magisterské z dejín na Oxforde. Samuel je takisto absolventom Kolégia Antona Neuwirtha. Posledné roky pracoval ako politický poradca v Národnej rade SR, resp. na Ministerstve obrany SR. Aktuálne pôsobí ako interný doktorand na Univerzite Karlovej v Prahe. Vo svojom výskume sa venuje dejinám katolíckeho politického myslenia v 20. storočí. V našom spoločenstve zúročuje svoje historické vzdelanie a vedie akademické semináre z oblasti dejín.

Michal
ČOP

Pracuje v Kolégiu Antona Neuwirtha, kde má na starosti stredoškolské kolégiá. Takisto píše pre denníka Štandard. Je spoludramaturgom festivalu Košické Hanusove dni a v našom spoločenstve vydal publikáciu Cirkev a peniaze o financovaní cirkvi. Michal vedie viaceré semináre pre košický semestrálny formačno-akademický program. 

Patrik
Daniška

Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Bol zakladajúcim členom občianskeho združenia Fórum života, v súčasnosti pracuje ako predseda Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z. (HFI). Patrik sa dlhodobo venuje ochrane života, rodiny a slobody. Seminár o týchto témach moderuje aj v SLH.

Monika Klobušická

Monika Klobušická vyštudovala politológiu na Trnavskej univerzite a právo na Bratislavskej vysokej škole práva. V štátnom sektore pracovala na tlačovom oddelení Ministerstva spravodlivosti SR a ako riaditeľka tlačového oddelenia Ministerstva vnútra SR, kde bola zodpovedná za celkovú stratégiu a komunikáciu inštitúcie. Monika je členkou čestnej rady SLH, okrem iného aj preto, že bola jednou zo spoluzakladateliek SLH. Založeniu SLH výrazne prispel aj Anton Neuwirth a práve o tomto veľkom mužovi vedie Monika seminár. je členkou .

Pavol
Hrabovecký

Od roku 2009 je kňazom Košickej arcidiecézy. Po postgraduálnych štúdiách teológie na Catholic University of America vo Washingtone a Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského v Ríme prednáša fundamentálnu teológiu na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach. Od roku 2019 je jej prodekanom. Venuje sa aj štúdiu anglických spisovateľov G.K. Chestertona, J.R.R. Tolkiena a teológa J. H. Newmana. S veľkou vďačnosťou môžeme napísať, že myšlienky niektorých z týchto veľkých autorov preberá aj na našich seminároch v košickom semestri.

Boris
Bartho

Vyštudoval právo na Viedenskej univerzite a pracuje ako odborný asistent na Vysokej škole vo Wiener Neustadt. Boris je členom predsedníctva SLH. Špecializuje sa na Európske právo, právnu filozofiu a cirkevné dejiny. Takisto sa venuje dianiu v katolíckej cirkvi. V SLH programoch už dlhodobo vedie seminár o prirodzenom zákone.